Browse Our Dictionary
P

probation

ཚོད་ལྟ། = དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་ལྟ་བུའི་ལས་སྣེར་གསར་ཞུགས་སྐབས། རང་ཉིད་ལས་དོན་དེའི་ཐོག་རན་འཚམས་འོས་མིན་ཉམས་ཚོད་དང་། ལྟ་ཞིབ་བྱེད་པའི་གནས་སྐབས།