Browse Our Dictionary
P

proctor

༡། ཡིག་རྒྱུགས་ལྟ་རྟོག་པ། = ཡིག་རྒྱུགས་སྐབས་སློབ་ཕྲུག་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན། ༢། ཉལ་ཁང་དོ་དམ་པ། = སློབ་གྲྭའམ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་སོགས་ལ་སློབ་ཕྲུག་སྤྱི་དམངས་སྡོད་ཁང་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན།