Browse Our Dictionary
P

professional degree

ཆེད་ལས་ལག་འཁྱེར། =སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལས་རིགས་སམ། ཆེད་ལས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གཉེར་བར་ཆོག་མཆན་དང་ངོས་འཛིན་སོགས་འཐོབ་ཆེད་དུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་དགོས་མཁོ་འགའ་ཞིག་བསྒྲུབས་པའི་ལག་འཁྱེར།