Browse Our Dictionary
P

professional

༡། ཆེད་ལས་པ། = དམིགས་བསལ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་དང་། ནུས་རྩལ། ཚད་མཐོའི་ཤེས་ཡོན་སོགས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལས་རིགས་ལྡན་མཁན་གྱི་གང་ཟག ༢། ཆེད་ལས་ཀྱི། = དམིགས་བསལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ནམ། སྦྱོང་བརྡར་སོགས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལས་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི།