Browse Our Dictionary
P

professionalism

ཆེད་ལས་ཀྱི་བྱང་པ། ཆེད་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན། = ནུས་རྩལ་ཅན་དང་། སྦྱོང་བརྡར་ཐོན་པའི་སྐྱེ་བོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས།