Browse Our Dictionary
P

profile

༡། གཞོགས་སྣང་། = སྐྱེ་བོའི་ངོ་གདོང་གི་གཞོགས་ངོས་ཀྱི་དབྱིབས། ༢། ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་མི་ཚེ་དང་། ལས་ཀ གཤིས་རྒྱུད་སོགས་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད་ཐུང་ངུ་ཞིག