Browse Our Dictionary
P

programming language

མཉེན་ཆས་ཀྱི་སྐད་ཡིག མཉེན་ཆས་ཀྱི་བརྡ་ཆད། = ཀམ་པུ་ཊར་བྱ་རིམ་བྲི་ཆེད་དུ་བྱུས་བཀོད་ཀྱི་ལེ་ལག་དང་མིང་ཚིག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག