Browse Our Dictionary
P

progress report

གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཐོ། = དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གམ། ཡང་ན་དོན་རྐྱེན་ཞིག་གི་འཕེལ་རིམ་འགོད་པའི་ཡིག་ཆ།