Browse Our Dictionary
P

proletariat

༡། འབྱོར་མེད་གྲལ་རིམ། ངལ་རྩོལ་མི་མང་། = དམིགས་བསལ་རང་ཉིད་ལ་རྒྱུ་ནོར་གང་ཡང་མེད་ཅིང་། ངལ་རྩོལ་གླ་ཆས་འཚོ་ཐབས་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་དམངས་དཀྱུས་མའི་གྲལ་རིམ། ༢། གྲལ་རིམ་དམའ་ཤོས། = མང་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་སྤྱི་ཚོགས་དང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་གྲལ་རིམ་དབྱེ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ནང་གི་གྲལ་རིམ་དམའ་ཤོས་ཤིག