Browse Our Dictionary
P

promenade

སྤྲོ་ལམ། = དམིགས་བསལ་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་སོགས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་དུ་འཆམ་འཆམ་བྱེད་སའི་ལམ་ཕྲན།