Browse Our Dictionary
P

promulgate

༡། ཁྱབ་སྤེལ་དུ་གཏོང་བ། = མང་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་བསམ་ཚུལ་དང་ལྟ་གྲུབ་སོགས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་པ། ༢། ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་པ། = ཡོངས་གྲགས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ལམ་ལུགས་གསར་པ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་པ།