Browse Our Dictionary
P

propaganda

༡། ཁྱབ་བསྒྲགས། = གཞུང་དང༌། སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གིས་རང་སོ་སོའི་སྲིད་བྱུས་དང༌། ལྟ་གྲུབ། གནད་དོན་སོགས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་རྒྱུར་འདོན་གནང་མཛད་པའི་གནས་ཚུལ།