Browse Our Dictionary
P

propaganda

༡། pol,adm ཁྱབ་བསྒྲགས། = གཞུང་དང༌། སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གིས་རང་སོ་སོའི་སྲིད་བྱུས་དང༌། ལྟ་གྲུབ། གནད་དོན་སོགས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་རྒྱུར་འདོན་གནང་མཛད་པའི་གནས་ཚུལ། ༢། jrn དྲིལ་བསྒྲགས། = འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་གནས་ཚུལ་རྫུན་པ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཚུལ།