Browse Our Dictionary
P

property rights

ཁར་དབང་བདག་ཐོབ། = སྐྱེ་བོའམ་ཀམ་པ་ཎི་ཡིས་ཞིང་དང་མ་འཛུགས་སོ་སོས་སྤྱོད་ཆོག་པ་དང་། དེ་ནས་ཁེ་བཟང་ཡང་བླང་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ཞིག