Browse Our Dictionary
P

prorogue

༡། ཚོགས་མཚམས་འཇོག་པ། = གྲོས་ཚོགས་ཕྱིར་བསྡུ་མ་བྱས་པར་ཚོགས་དུས་བར་མཚམས་འཇོག་པ། ༢། ཕྱི་བཤོལ་བྱེད་པ། = ཟླ་ཚེས་སམ་ཚོགས་འདུ་རྗེས་མའི་བར་ནར་འགྱངས་སུ་འཇོག་པ།