Browse Our Dictionary
P

prospectus

ངོ་སྤྲོད་ཡིག་ཆ། = སློབ་གཉེར་ཁང་དང་ཁེ་ལས་ཁང་སོགས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་ལས་རིམ་དང་། བྱེད་འཆར་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ།