Browse Our Dictionary
P

protectionism

ཚོང་སྐྱོབ་རིང་ལུགས། རང་སྲུང་རིང་ལུགས། = ནང་འདྲེན་དངོས་ཟོག་ལ་ཤོ་ཁྲལ་བཀལ་ཏེ། རྒྱལ་ནང་གི་ཐོན་ཟོག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས།