Browse Our Dictionary
P

Protem Speaker

བར་བརྒལ་ཚོགས་གཙོ།= ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་བཀའ་ཁྱབ་འོག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་བཟོ་དབང་འཛིན་གྱི་ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་བསྐྱང་རྒྱུར་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་སྔ་འཕྲོས་རིང་གི་ཚོགས་གཙོ།