Browse Our Dictionary
P

provident fund

གསོག་དངུལ། = ལས་མིའི་གླ་ཕོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཕྲན་བུ་བཅག་སྟེ་གཞུང་གི་གསོག་དངུལ་ལས་ཁུངས་སུ་བཅོལ་འཇོག་བྱས་པ་དང༌། བགྲེས་ཡོལ་ཕེབས་སྐབས་ལས་མི་དོ་བདག་སོ་སོས་བཅོལ་འཇོག་བགྱིས་པ་རྣམས་སྤོམ་དངུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཕྱིར་སློག་བྱེད་ཚུལ།