Browse Our Dictionary
P

psychology

སེམས་ཁམས་རིག་པ། = ཚན་རིག་གི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་སེམས་དང་དེའི་བྱེད་ལས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་རིག་གནས་ཤིག