Browse Our Dictionary
P

psychosis

སེམས་འཆོལ། = རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་རྒྱུ་བའི་ལམ་དུ་ནད་སོགས་ཞུགས་ནས་ཤེས་པ་གཡེང་ཞིང། དྲན་པ་ཉམས་ནས་སྨྱོ་བར་བྱེད་པའི་ནད་ཀྱི་མིང།