Browse Our Dictionary
P

psychotherapist

སེམས་ནད་བཅོས་ཐབས་པ། =སེམས་འཁྲུགས་པའི་ནད་གསོ་རིག་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྤྱད་དེ་མ་ཡིན་པར་སེམས་ཁམས་སློབ་གསོའི་ལམ་ནས་བཅོས་པར་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག