Browse Our Dictionary
P

public appearance

མང་ཚོགས་མདུན་ཐོན།= མི་སྣ་གྲགས་ཅན་གང་ཞིག་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་གཏམ་བཤད་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མི་མང་ཚོགས་སར་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ཞིག