Browse Our Dictionary
P

public figure

adm དམངས་གྲགས་ཅན། = མི་ཚེ་དང་འཚོ་བའི་ནང་གི་གནད་དོན་ལ་མི་མང་གིས་དོ་སྣང་དང་ཞིབ་བརྟག་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་མི་སྣ།