Browse Our Dictionary
P

public humiliation

དམངས་ཁྲོད་དམའ་འབེབས། =བྱེ་བྲག་ཏུ་བཙོན་པའམ་འགལ་འཛོལ་བྱེད་པོ་གང་ཞིག་མང་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་དམའ་འབེབས་དང་། འཕྱ་སྨོད་སོགས་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཆད་བཏང་བའི་རྣམ་པ་ཞིག