Browse Our Dictionary
P

public policy

མང་ཚོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས། = གཞུང་ངོས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་དོན་ལ་གཞིགས་ཏེ་གཞུང་གི་བྱེད་ཕྱོགས་ལམ་སྟོན་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་དང་ཐག་གཅོད།