Browse Our Dictionary
P

public relations

སྤྱི་འབྲེལ། = ཚོགས་སྒེར་དང་མང་ཚོགས་དབར་གྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་གོང་འཕེལ་ལམ། རྒྱུན་སྲིང་དང་ས་བརྟན་ཡོང་བར་བྱེད་པའི་ཆེད་ལས་སམ་ཐབས་ཚུལ་ཞིག