Browse Our Dictionary
P

publish

པར་འགྲེམས་བྱེད་པ།= རོལ་དབྱངས་སམ། དུས་དེབ་དང་དེབ་རིགས་སོགས་མང་ཚོགས་ལ་ཚོང་སྒྱུར་ཆེད་བཟོ་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་པ།