Browse Our Dictionary
Q

qualifying game

ཚུད་ཐབས་རྩེད་འགྲན། =སྔོན་འགྲོའི་རྩེད་འགྲན་མཐའ་མའི་ཁོངས་གང་ཟག་སྒེར་རམ། རུ་ཁག་སུ་ཞིག་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་མིན་གྱི་ཐག་གཅོད་བྱ་ཆེད་དུ་རྩེད་པའི་འགྲན་བསྡུར་ཞིག