Browse Our Dictionary
Q

quantum computer

ཀོན་ཊམ་ཀམ་པུ་ཊར། = བརྡ་འཕྲིན་གསོག་འཇོག་དང་ལས་སྣོན། དེ་བཞིན་སྐྱེལ་འདྲེན་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འོད་རྡུལ་ལྟ་བུའི་རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་གྱི་ཀོན་ཊམ་འཐབ་ཤུགས་ཁྱད་ཆོས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཀམ་པུ་ཊར་ཞིག