Browse Our Dictionary
Q

quantum jump

ཀོན་ཊམ་འཕར་མཆོང༌། = མ་ལག་ཅིག་སྟེ་དཔེར་ན་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་གམ། ཡང་ན་འདུས་རྡུལ་ཞིག་གི་ནང་བྱུང་བའི་ཀོན་ཊམ་གནས་བབས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་སྟངས་ཤིག