Browse Our Dictionary
Q

quarantine

འགོག་དབྱེ་ཟུར་འཇོག = ནད་ཡམས་ཁྱབ་འགོག་ཆེད་དུ་མིའམ་དུད་འགྲོ་ནད་པ། ཡང་ན་ནད་ཡོད་པར་དྭོགས་པ་གང་ཞིག་ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་གཅིག་ཏུ་ཟུར་འཇོག་བྱེད་པའི་དུས་ཡུན།