Browse Our Dictionary
Q

quarter final

བཞི་ཆའི་མཐའ་མ། = ཕྱེད་མཐའ་མའི་འགྲན་བསྡུར་གཉིས་ནང་རུ་ཁག་སུ་རྩེད་མིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་འགྲན་བསྡུར་གྱི་རྩེད་ཐེངས་བཞིའི་ཁོངས་ནས་གང་རུང་ཞིག