Browse Our Dictionary
Q

quasi judicial

ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་དབང་ཚད་དང་འདྲ་བའི། = ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གི་ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ནུས་པའམ། དབང་ཆ་དེ་དང་ཧ་ལམ་གཅིག་མཚུངས་ལྡན་པའི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་དབང་ཚད།