Browse Our Dictionary
Q

questionnaire

འདྲི་རྩད་རེའུ་མིག = གནད་དོན་བྱེ་བྲག་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཆེད་མང་ཚོགས་ལ་འདྲི་རྩད་བྱ་རྒྱུའི་ཐོ་གཞུང་ཞིག