Browse Our Dictionary
R

rat race

བྱི་བའི་བང་འགྲན། = དཔལ་འབྱོར་དང་གོ་དབང་གི་ཆེད་དུ་སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་མི་ཆོས་ལས་འདས་པའི་རང་ཤེད་ཧམ་བཟུང་གིས། འགྲན་རྩོད་དང་འགྲན་ཟླ་བྱེད་པར་མཚོན་པའི་དེང་རབས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་མི་ཚེའི་འགྲོ་སྟངས་སམ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ཤིག