Browse Our Dictionary
R

read only memory (ROM)

ཀློག་རྐྱང་གསོག་ཆས། རོམ། = ནང་འཇུག་བྱས་པའི་ཡིག་རིས་ལ་སོགས་པའི་དན་གྲངས་གང་ཞིག་སྣོན་འཕྲི་སྤོར་གཅོག་གམ་བཅོས་མི་ཆོག་པར། སྔར་ཡོད་གཏན་འཇགས་སུ་ཉར་འཇོག་བྱེད་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་གི་གསོག་ཆས་ཤིག