Browse Our Dictionary
R

recommendation

༡། ལམ་སྟོན། སློབ་སྟོན། = གང་ཞིག་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ་དགོས་མིན་ཐད་བསྟན་པའི་གཞུང་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། ༢། མཚམས་སྦྱོར། རྒྱབ་གཉེར། = རང་གིས་ཅི་ཞིག་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་མཐོང་བ་དེ་གཞན་ཞིག་ལ་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་དགོས་པར་སྟོན་པའི་བསམ་འཆར།