Browse Our Dictionary
R

recreation room

སོས་དལ་ཁང༌། = ལས་དུས་ཀྱི་རྗེས་སམ་ལས་སེང་སྐབས་ལུས་སེམས་ཀྱི་ངལ་དུབ་སེལ་བའམ། གློག་བརྙན་དང་རྩེད་རིགས་ལྟ་བུར་རོལ་རྒྱུས་མཚོན་བག་ཡངས་སྤྲོ་སྐྱིད་བྱེད་སའི་ཁང་པ་ཞིག