Browse Our Dictionary
R

recruit

༡། བཙུད་པ། = ཚོགས་མིའམ་ལས་བྱེད་གསར་ཞུགས་ཀྱི་མིང་འགོད་བྱེད་པའམ་གླ་པ་གླ་བ། ༢། གསར་ཞུགས་པ། = གསར་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པའི་རྩེད་འགྲན་པ་དང་ལས་བྱེད་པ། ཚོགས་མིའམ་རོགས་ཟླ་བྱེད་མཁན་གྱི་རིགས།