Browse Our Dictionary
R

red card

ཤོག་བྱང་དམར་པོ། = རྩེད་འགྲན་སྐབས་སྒྲིག་སྲོལ་ཚབས་ཆེར་འགལ་བའི་རྩེད་འགྲན་པའི་རིགས་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་བར་རྩེད་དཔང་ངམ། ཤན་འབྱེད་པས་བསྟན་པར་བྱ་བའི་མདོག་དམར་པོ་ཅན་གྱི་ཤོག་བྱང་ཞིག