Browse Our Dictionary
R

red poppy

རྒྱ་མེ། བཙུན་པ་མེ་ཏོག = འདི་ནི་ལོ་གཅིག་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། སྡོང་པོ་འདྲོང་ལ་ཨུཏཱཔལ་གྱི་ནང་ལྟར་སྤུས་ཁྱབ་པ། ལོ་མ་སྨྱུག་ལེབ་ཅན་ལ་ཉ་ག་ཟབ། མེ་ཏོག་རྐྱང་པ་ཆེ་ཞིང་དམར་པོ་འཆར་ལ་ཟེ་འབྲུ་ནག་པོ། འབྲུ་གུ་རིལ་ལ་འཇམ་པ་དུ་མ་ཡོད་དོ།