Browse Our Dictionary
R

red tape

གཞུང་སྲོལ་དམ་འཛིན། = གཞུང་འབྲེལ་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་ལམ་ལུགས་གང་ཞིག་ལ་བཅོས་མིན་གྱིས་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའམ་ཐལ་ཆེའི་དཔོན་དབང་སྲིང་གཞུང་།