Browse Our Dictionary
R

reference

དཔྱད་གཞིའི་དཔེ་དེབ། = བདེན་པའི་གནས་ཚུལ་དང་ངེས་བཤད་འགྲེལ་བརྗོད། གཞན་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ལྟ་བུ་འཚོལ་ཞིབ་དང་དཔྱད་བསྡུར་བྱ་རྒྱུའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་རིགས།