Browse Our Dictionary
R

reform act

ལེགས་བཅོས་བཅས་ཁྲིམས། = དུས་རབས་ ༡༩ པའི་ནང་ཨིན་ཡུལ་དུ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་འོས་འདེམས་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས།