Browse Our Dictionary
R

rein

སྲབ་སྐྱོགས། སྲབ་ཐག = ཤིང་རྟ་ཁ་ལོ་པའམ་རྟ་བཞོན་མཁན་གྱིས་རྟའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བར་བྱེད་པའི་རྟ་ཁའི་གཡས་གཡོན་དུ་བསྒྲོགས་པའི་ཐག་པ་ལེབ་མོ།