Browse Our Dictionary
R

relative atomic mass

ལྟོས་བཅས་རྡུལ་ཕྲན་གདོས་ཚད། = ཀར་བོན་ ༡༢ ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་གི་གདོས་ཚད་ཀྱི་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཆ་གཅིག་དང་། ཁམས་རྫས་ཤིག་གི་རྡུལ་ཕྲན་རེ་རེའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་གདོས་ཚད་དབར་གྱི་བསྡུར་ཆ།