Browse Our Dictionary
R

relief and rehabilitation

རྒྱུད་སྐྱོབ་དང་སྔར་གནས་བསྐྱར་གསོ། = འབྱུང་བའི་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བའམ། དཀའ་ཚེགས་དང་འཇིགས་ཉེན་གྱི་གནས་སུ་ལྷུང་བར་ཟས་གོས་སོགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་དང་ཁང་ཁྱིམ་སོགས་སྔ་དུས་ལྟར་ཉམས་གསོ་ཡོང་ཐབས།