Browse Our Dictionary
R

reliquary

རིང་བསྲེལ་གྱི་སྣོད། གདུང་རྟེན། = སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་སྐུ་རུས་དང་སྐུ་སྒེར་གྱི་དངོས་རྫས་ལྟ་བུའི་ཤུལ་རྫས་འཇོག་སའི་གནས་སམ་འཇུག་སྣོད་ཀྱི་རིགས།