Browse Our Dictionary
R

remission

༡། བཅོས་སྐྱེད་ལྟར་སྣང༌། = དུས་ཡུན་ཞིག་གི་རིང་ཚབས་ཆེའི་ན་ཚ་ཡང་དུ་སོང་བས་ནད་པ་དེ་བདེ་ཐང་དུ་འགྱུར་པ་ལྟར་སྣང་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག།