Browse Our Dictionary
R

remitter

༡། ཀཿ བསྐྱར་བདག་རྩ་འཛིན། = ས་ཆ་ཞིག་རང་ཉིད་ཀྱིས་དབང་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོད་ནའང། ས་ཆ་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་བདག་དབང་གི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་ཕྱིར་ས་ཆ་དེའི་བདག་དབང་དུ་ཞུགས་སྐབས་ས་ཆ་དེ་སླར་གསོ་ཡོང་བར་དོན་དངོས་གཞིར་བཟུང་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་རྩ་འཛིན་ཞིག ཁཿ བསྐྱར་གསོ། = སྔར་གྱི་ཐོབ་ཐང་ངམ་གནས་བབ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པ།